Ako už mnohí z nás dobre vieme, od 1. januára 2021 na Slovensku platí novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá povinnosť samosprávam zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) pre svojich obyvateľov najneskôr do 30. júna 2021. Platia však tri výnimky a to – výnimka pre mestá a obce, v ktorých zmesový odpad končí v zariadení na energetické využitie odpadu ako Bratislava a Košice. Druhá výnimka sa týka domácností, ktoré všetok kuchynský bioodpad kompostujú a posledná území, kde nie je triedenie technicky možné.

Čo je biologicky rozložiteľný komunálny odpad?

Do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) patrí všetko, čo je schopné sa rozložiť za alebo bez prítomnosti kyslíka. Jednoducho povedané produkty, ktoré nie sú vytvorené človekom ale vytvorila ich príroda. Medzi BRKO patrí bioodpad z kuchýň, záhrad, jedlé tuky a oleje.

Prečo je triedenie bioodpadu dôležité?

Biologický odpad tvorí 30 – 40 % komunálneho odpadu, preto je z pohľadu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu separácia veľmi dôležitá.

Existujú tri spôsoby zbavovania sa bioodpadu – skládkovanie, spaľovanie a kompostovanie. Pri rozklade organického odpadu na skládkach pri anaeróbnych podmienkach vzniká takzvaný „skládkový plyn“ metán, ktorý je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu. Nárastom koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére dochádza k nárastu globálneho teplotného priemeru, inak povedané globálne otepľovanie. Ak je bioodpad spaľovaný, stáva sa zdrojom pre tvorbu toxických plynov a s možnou prítomnosťou chlóru v bioodpade vzniká vysoko agresívna kyselina chlorovodíková ako aj nebezpečné chlórované uhľovodíky. Z týchto dôvodov je kompostovanie prírode najbližší spôsob ako nakladať s organickými zbytkami.

Odpadkové koše na bioodpad

Spôsoby zberu sa budú líšiť od typu bytovej výstavby. Ak bývate v obci, kde majú prevahu rodinné domy je najvhodnejší „vedierkový zber“ – domácnosti dostanú od zberovej spoločnosti vedrá s objemom 7 – 25 litrov, a tiež kompostovateľné vrecká na primárne separovanie. Ak bývate v bytovej oblasti (najmä mestách), pribudnú pri štandardných zberných miestach hnedé kontajnery v objeme 120, 240 alebo 660 litrov.

Dôležitým faktorom je frekvencia zberu kuchynského odpadu. „Realita z ostatných krajín EÚ hovorí o frekvencii jedenkrát za sedem dní, vyhláška ministerstva ustanovuje horný limit v minimálnej frekvencii raz za 14 dní,“ hovorí Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT (spoločnosť poskytujúca samosprávam komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva vrátane triedeného zberu kuchynského bioodpadu). Nevyhnutnosťou bude aj čistenie zberných nádob, ktoré má prebiehať po každom odvoze odpadu, aby sa predišlo environmentálnym a zdravotným rizikám.

Možnosti triedenia kuchynského bioodpadu v domácnosti

Kuchynský kôš na bioodpad – šikovný pomocník s elegantným a praktickým dizajnom. Vďaka uhlíkovému filtru vo viku Vás nebude obťažovať žiadna nežiaduca vôňa.

Kompostovací kôš – jednoduchý a praktický kôš na zber domáceho organického odpadu.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

ÁNO

 • šupy z ovocia a zeleniny
 • vajcia a vaječné výrobky
 • tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín (rastlinného aj živočíšneho pôvodu)
 • starý chlieb a pečivo
 • mliečne výrobky
 • potraviny po záručnej dobe (vybalené z pôvodného obalu)
 • znehodnotené potraviny
 • zvyšky z kvetov a rastlín

NIE

 • použité jedlé oleje a tuky
 • zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)
 • prach zo smetí a vysávania
 • uhynuté zvieratá
 • výkaly zvierat
 • zvyšky zo zabíjačky popol

Kde končí vytriedený odpad?

„Kuchynský bioodpad, ktorý v našom meste vytriedime, bude dvakrát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie. Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského bioodpadu sa taktiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie,“ vysvetľuje Alena Vavrová, vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.

Kuchynský bioodpad bude možné využiť len za predpokladu, že sa bude triediť správne. Ak sa do kontajnerov nebudú hádzať len veci, ktoré tam patria, jeho obsah sa znehodnotí a napokon skončí na skládku zmiešaného komunálneho odpadu ako doposiaľ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *